Nieuws

Beter benutten open parkeerdata

Parkeren in de stedelijke omgeving zorgt voor aanzienlijk zoekverkeer met tijdverlies, ergernis, onnodig gebruik van de wegcapaciteit en belasting van het milieu als gevolg. Wanneer de reiziger op maat geïnformeerd wordt over de mogelijkheden, kosten en actuele beschikbaarheid van parkeervoorzieningen kan het zoekverkeer flink worden beperkt en wordt de capaciteit beter benut. Open parkeerdata kan daar een oplossing in bieden.

Hoe geef jij invulling aan de participatiesamenleving?

Een aantal stappen zijn cruciaal voor het effectief omzetten van de wens te participeren tot daadwerkelijke acties. De sociale onderneming Crowd Effect helpt gemeentes en welzijnsorganisaties bij het stimuleren van burgerinitiatieven en te zorgen voor resultaat op wijk en gemeente niveau.

Zelfredzaamheid en ICT

Door burgers en gemeenten wordt geëxperimenteerd met de inzet van ICT ter vergroting van zelfredzaamheid en burgerparticipatie. Veel gemeenten zijn zoekende in wat daarin de beste aanpak is en hoe ICT zelfredzaamheid kan ondersteunen. Dialogic heeft onderzoek gedaan betreft de analyse naar Digitale Informele Zorgdiensten én de potentie van Big en Open Data.

De burger op zoek

De rol van de burger in het organiseren van zijn eigen leven wordt steeds groter. Om die rol te kunnen vervullen, heeft de burger behoefte aan informatie. Hoe komt de burger aan deze informatie en hoe kan de gemeente vanuit de rol van toeleider en coördinator van zorg de burger faciliteren in de informatievoorziening? En welke rol kan ICT en internettechnologie daar in spelen? In opdracht van KING heeft Insights Zorg een onderzoek uitgevoerd naar de informatiebehoefte en gewenste functionaliteit in zo’n portaal. Kern van de onderzoeksopzet was het betrekken van de doelgroep: Voor en door de burger!

Informatievoorziening ontrafeld

KING heeft in het kader van Burgerportaal en Zelfredzaamheid en ICT een viertal onderzoeken laten uitvoeren. Het rapport ‘informatievoorziening ontrafeld’ betreft de analyse op bestaande contentcollecties en vraaggeleiding. Hoe ontsluiten we al deze content en hoe zorgen we voor een hoge mate van vindbaarheid?

Participeren doe je niet alleen

In de participatiesamenleving doet iedereen mee. Toch blijkt dat in de praktijk niet altijd te kunnen. Angelique Ende beschrijft de situatie, waarmee ze een interessante inkijk geeft in de werkelijkheid.

CBS lanceert Open data-portal

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft al zijn dataverzamelingen als open data beschikbaar gemaakt. De Open data-portal bevat 3400 datasets en kan onder andere door applicatiemakers en wetenschappers worden gebruikt.

MijnWOZ gaat internationaal

MijnWOZ is gekozen als de Nederlandse inzending voor de internationale Open Government Awards 2014. Het project, een initiatief van de gemeente Tilburg, biedt mensen de mogelijkheid om mee te denken met en invloed uit te oefenen op het bepalen van hun WOZ-waarde.

Maak drempels zo laag mogelijk

‘Ambtenaren redeneren nog te vaak vanuit bestuurlijke problemen. Ze denken dat die voor iedereen interessant zijn. De grote kwestie in het hedendaagse bestuur is: hoe verbind je de leefwereld van ambtenaren met die van de burger?’. Een interessant interview met Albert Meijer betreft participatie geeft inzichten hierover.

Open Data Estafette Duurzame Energie

Verslag van de Open Data Estafette Duurzame Energie. Op 11 juni ging de energiesector samen met maatschappelijke organisaties en overheden op zoek naar best practices en kansen die open data biedt voor nieuwe oplossingen en samenwerkingsvormen rond duurzame energie.

BUURbook | platform voor burgerparticipatie

Als professional wil je weten wat bewoners willen, wil je bewoners in een vroeg stadium laten meedenken over plannen en wil je makkelijk en prettig samenwerken met bewoners aan hun buurt. Dat vraagt om een onafhankelijk platform waarop je gemakkelijk kunt samenwerken.

De rol van de overheid in de participatiesamenleving

Koning Willem-Alexander kondigde in de Troonrede van 2013 een grote verandering aan. Kabinet Rutte II heeft ervoor gekozen om de verzorgingsstaat in de toekomst af te bouwen en van Nederland een participatiesamenleving te maken. De burgers moeten niet alleen meer voor zichzelf zorgen, maar ook voor hun omgeving. Marjoleijn Felius, sociaal ondernemer heeft een essay geschreven waarin een aantal observaties wordt uiteengezet betreft de nieuwe rol van de overheid in de vernieuwde samenleving.

Terugblik ‘Open data, en nu?’

Dinsdag 3 juni 2014 heeft de bijeenkomst ‘open data, en nu?’ plaatsgevonden. Een middag waarin gemeentes met experts in gesprek zijn gegaan om het open dataproces betreft de platformdiscussie, meerwaarde, werkproces en het bestuursakkoord.

Open data: Gemeentes & het Rijk ervaren dezelfde problematiek

De Rijksoverheid beschikt over een schat aan data. Veel van deze data is relevant voor burgers, bedrijven en medeoverheden. Het vrijgeven van data door de overheid biedt kansen om publieke dienstverlening te verbeteren, om besparingen op te sporen en om de interne efficiëntie van (overheids­) organisaties te verbeteren. Open data is van de maatschappij en je zou denken dat het makkelijk ontsloten zou moeten zijn. Dit blijkt echter niet altijd het geval.

(her)beleef Hackday Data of the Crowds

Op International IoT Day van 9 april 2014 vond in Rotterdam de hackathon Hackday – Data of the Crowds plaats. Meer dan 20 coders en designers en ruim 10 studenten uit het Honours Programmevan Hogeschool Rotterdam gingen de uitdaging aan een ‘Personal API’ te ontwikkelen.

Kan ICT zelfredzaamheid bevorderen?

Door de opkomst van smartphones en tablets gebruiken steeds meer burgers internet en bijbehorende toepassingen. Ook worden diverse zorgdiensten steeds vaker digitaal aangeboden. In opdracht van het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) en in samenwerking met DSA/Onze Stad voert Dialogic momenteel een onderzoek uit naar Digitale Informele Zorgdiensten.

Budgetmonitoring maakt interactieve beleidsvorming mogelijk

In de Amsterdamse achterstandswijk de Indische buurt werken overheid en bewoners aan financiële transparantie via open data en budgetmonitoring. Financiële overheidsdata wordt met nieuwe visualisatietechnieken inzichtelijk en controleerbaar gemaakt voor de gewone burger, die hierdoor beter invloed uitoefenen.

Trendrapport Open data

In het Trendrapport Open data beschrijft de Algemene Rekenkamer wat open data zijn en welke wetgeving en beleid relevant zijn voor open data.

Van publieke sector naar open sector

Door de inzet van open data kan een gemeente een belangrijke en duurzame bijdrage leveren aan haar eigen unieke positie en haar concurrentiekracht. Beoogde effecten van open data zijn vaak het verhogen van de democratische participatie, aanspreekbaarheid en transparantie.

Data store is meer dan data alleen

Open data leidt tot een transparantere overheid, stimulering van bedrijvigheid, betere dienstverlening en innovatie. Gezien de kracht van open data moet het niet meer de vraag zijn waarom moet data worden opengesteld, maar op welke wijze kan deze data eenvoudig toegankelijker worden gemaakt.

Participatiesamenleving, wat betekent dit voor 2014?

De overheid krijgt meer taken, daarnaast zijn er bezuinigingen en het is van belang dat de burger de kwaliteit zorg krijgt die hij/zij verdiend. Vanuit de Digitale Steden Agenda, Onze Stad gaan we in samenwerking met Favela Fabric onderzoeken wat dit concreet betekend voor gemeenten.

Ondernemen met Open Data

Verzameling van open data best practice cases om inzicht verkrijgen in de kansen van open data en de mogelijkheden die het biedt om oplossingen te vinden voor maatschappelijk vraagstukken.